Re: Ti Đ Bỏ Định


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 05, 2024 at 09:56:27:

In Reply to: Re: Ti Đ Bỏ Định posted by KT on June 04, 2024 at 17:35:47:

Thời đ trn cha Thiếu Lm lạnh căm lng, ngi Đạt Ma đ hi đầu th cn lại bộ ru giữ cho ấm cổ ấm ngực sao bc nỡ khuyn cạo ru vậy ?Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)