Re: Nghiên cứu


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tâm tịnh (172..83.52) on June 06, 2024 at 11:38:52:

In Reply to: Nghiên cứu posted by Gọn on June 06, 2024 at 11:32:24:


sư MT mà có thêm chút thần thông biết quá khứ vị lai th́ thiên
hạ c̣n tung hô sư lên đến tận trời cao
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)