Re: Nghiên cứu


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 06, 2024 at 12:56:40:

In Reply to: Re: Nghiên cứu posted by tâm tịnh on June 06, 2024 at 11:38:52:

Sư MT tuyên bố rằng sư cũng có bùa ngải tối cao để xài nơi cơi Ta Bà rồi đó bạn ơi!
<3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)