Re: Lỡ mà tháng sau job lại tăng lên 300k


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.34) on June 07, 2024 at 07:45:55:

In Reply to: Lỡ mà tháng sau job lại tăng lên 300k posted by Lo quá! on June 07, 2024 at 07:05:20:

OK con dê thôi!
TNA đang ḅ lên trở lại rồi!!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)