Re: Đ Tm Ra Sư MT Rồi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 07, 2024 at 11:09:05:

In Reply to: Đ Tm Ra Sư MT Rồi posted by KT on June 07, 2024 at 10:13:48:

Năm nay l năm của Boston rồi, ti nghĩ Dallas khng thắng nổi đu
V Dallas chỉ c 2 người, phần cn lại yếu qu. Boston th khng c ai bằng Doncic nhưng b lại phần cn lại ai cũng OK. Họ chỉ cần isolate được Doncic l Dallas kh ln điểm

Năm trước mấy đội kia khng isolate được Jokic, để anh ny connect với teammates thoải mi nn Denver mới thắng. Năm nay thin hạ học được cch khắc chế rồi nn Jokic hết cửa, m Doncic chắc cũng hết cửa lun.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)