Re: Đ Tm Ra Sư MT Rồi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 07, 2024 at 12:20:32:

In Reply to: Re: Đ Tm Ra Sư MT Rồi posted by Lz++ on June 07, 2024 at 11:10:06:

Ci kh l mỗi Game họ chấp điểm, mnh c thể đon được ai thắng nhưng kh biết được điểm chấp 😁😁😁
Hm qua KT thua te tua , hy vọng mai gỡ lại 😁😁😁😁cờ bạc m 😁😁😁


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)