Re: Đ Tm Ra Sư MT Rồi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 07, 2024 at 12:28:07:

In Reply to: Re: Đ Tm Ra Sư MT Rồi posted by KT on June 07, 2024 at 12:20:32:

Bc c 2 lựa chọn nh:
1) Đi gặp sư MT cng sớm cng tốt để dứt nọc cờ bạc (may ra bc mong muốn như vậy nhưng khng đủ nghị lực)
2) Bỏ lun định theo di sư MT v tiếp tục nếp sống xưa nay đ cho bc hạnh phc v an lạc nơi việc c độ

HAHAHAHAHAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)