Re: Bác Lz


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Thêm (136..12.9) on June 07, 2024 at 13:10:28:

In Reply to: Re: Bác Lz posted by Lz on June 07, 2024 at 11:05:51:

C̣n về phần bác tinh bác TN th́ các bác ấy cứng ḷng không thèm nghĩ bàn v́ nó trái tai các bác í cho nên tôi không trông mong sẽ có nhận xét trung dung như là bác chẳng hạn

Hihihihi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)