Re: Bác Lz


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 07, 2024 at 11:05:51:

In Reply to: Re: Bác Lz posted by VS ơi! on June 07, 2024 at 09:41:55:

Không biết bác muốn hỏi ai. Thấy title ghi là "Lz" mà cái tên lại ghi là "VS ơi"?

Nếu bác muốn hỏi tôi th́ tôi phải đính chính cho rơ, rằng th́ là:
- Tôi chẳng bao giờ nghiên cứu Thiên chúa giáo, đừng nói là chuyên sâu :) Tôi có biết sơ sơ đôi chút từ những thứ đă từng đọc, nhưng hiểu biết của tôi thua xa chính bác, chứ chưa nói ǵ các bác Công giáo toàn ṭng như bác tinh bác tn
- Vụ sư MT đi theo con đường ngày xưa Phật vẫn đi, nhất là những năm đầu th́ không có ǵ phải bàn căi
- Nói "Chúa cũng vậy" th́ tôi không biết là cũng ǵ? Cũng đi bộ với tín đồ th́ yes. Cũng đi chân đất, ngủ nghĩa trang, mặc áo vá từ vải lượm th́ tôi không biết có hay không. Cái này chắc phải chờ bác tinh kiểm chứng :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)