Re: Bác Lz


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by VS ơi! (136..12.9) on June 07, 2024 at 09:41:55:

In Reply to: Bác Lz posted by nghĩ sao ?? on June 07, 2024 at 07:58:55:

Gần đây tôi lưu ư bác có chuyển hướng nghiên cứu về Thiên Chúa Giáo khá là chuyên sâu,
Hôm nay tôi bạo gan nói đến việc tăng đoàn của sư MT rồi liên hệ về tăng đoàn Phật cách đây 2600 năm về trước, và rồi cuối cùng là việc Chúa cùng với 12 môn đồ cách đây 2024 năm về trước th́ tôi có thấy những điểm giống nhau:
1) Phật dạy hạnh Đầu Đà là pháp môn hành thiền c̣n ghi chép lại trong kinh A Hàm, kinh Phạm Vơng
2) Sư Minh Tuệ tu theo 13 hạnh Đầu Đà dựa vào kinh sách c̣n lưu lại cho nhân gian
3) Chúa cũng vậy, tôi đă nghiên cứu qua Google để xác định việc này

Chỉ c̣n nghi vấn về hạnh đi chân đất th́ Chúa đi sandal y như thời Bồ Đề Đạt Ma đi dép cỏ, ngoài ra th́ rất giống

Các bác nghĩ sao ??


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)