sư MT "làm việc / uống trà" với công an và lấy dấu tay của sư MT @ 0:31-0:45


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.34) on June 07, 2024 at 14:09:20:

'Sư Minh Tuệ' đă tự nguyện dừng bộ hành nhưng sự ồn ào phản cảm vẫn cần loại bỏ | Thời sự

Nhớ ngừng ở giây phút 0:31 tới 0:45 thấy sư MT "làm việc / uống trà" với công an và lấy dấu tay của sư MT


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)