Re: HAHAHAHA


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..24.210) on June 11, 2024 at 11:41:51:

In Reply to: HAHAHAHA posted by HAHAHAHA on June 11, 2024 at 11:15:39:

Nhưng sư đang ở trong tay chính quyền, lập lại lư do của thẻ căn cước là việc làm của nhà chức trách mà thôi!
Cũng như khi chúng ta leo lên máy bay th́ các cô tiếp viên hàng không bao giờ cũng lập lại cách đeo seat bell và trường hợp emergency th́ phải làm ǵ ?
Sau đó th́ đi khám xem có ai quên seat bell để nhắc nhở vậy thôi! (Gọn)

Chí lư ... Chí lư!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)