Re: HAHAHAHA


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 11, 2024 at 12:24:58:

In Reply to: Re: HAHAHAHA posted by Z on June 11, 2024 at 11:41:51:

Chnh quyền bật đn xanh cho sư đi Ấn

Gọn nghi l sư MT sẽ đi Ấn lm du tăng vi năm đi cho hết 4 vng Thnh Địa Đạo Trng của Phật rồi mới quay về
ngu*o*`i nhu* ba'c KT kho^n ngoan thi` lo để dnh tiền cm mua v đi Ấn by giờ cn rẻ, đợi đến lc sư sang Ấn rồi lại lo "để tui xt lại coi vụ ny c good khng" l mua v mắc v hotel gi 1 sao = gi 10 sao, ci g cũng mắc mỏ th đi thế no được nữa ??
HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)