Re: kiến thuận hay nghịch chiều ??


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 11, 2024 at 20:21:31:

In Reply to: Re: kiến thuận hay nghịch chiều ?? posted by Lz on June 11, 2024 at 19:51:44:

Trong nh Phật, một chng sinh như mỗi chng ta đ sinh vo ci Ta B ny th l nh t khổng lồ giam giữ mnh trong đ m luật nh t l luật Nhn Quả!
Ai cũng phải chịu bản n cuối cuộc l ci chết (n tử hnh - trong Đạo TCG th họ bảo l ci tội nguyn thủy)
Cho nn 1 Phật tử chn chnh th sau khi nhận ra thực chất đ, bản n đ, vị Phật tử đ liền thực hnh ngay cho mnh một Php Mn để m ra khỏi nh t!

Do vậy, tự do trong x hội cũng chỉ l một thứ tự do, nhưng tự do trong nh t m thi! Do đ người Phật tử khng tham đắm thứ tự do trong t m l tự do thot ra khỏi nh t của Ta B mới l tự do rốt ro!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)