Re: Ư kiến thuận hay nghịch chiều ??


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 11, 2024 at 19:51:44:

In Reply to: Ư kiến thuận hay nghịch chiều ?? posted by WOW! on June 11, 2024 at 18:44:18:

Chính quyền và báo nhà nước nói thầy Minh Tuệ "ẩn tu"
Nhưng ẩn tu trong cái am có một ḿnh, không ai gặp, không gặp ai, không liên lạc được với ai th́ có khác ǵ "ở tù" :)

Nói đi tù là theo nghĩa đó, chứ tù thực sự th́ chắc là không.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)