Re: Ư kiến thuận hay nghịch chiều ??


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 11, 2024 at 21:07:19:

In Reply to: Re: Ư kiến thuận hay nghịch chiều ?? posted by Lz on June 11, 2024 at 19:51:44:

Nhất bát thiên gia phạn
cô thân vạn lư du

Th́ sống 1 b́nh bát và đi một ḿnh, khi an cư kiết hạ ẩn tu th́ cũng ở 1 ḿnh suốt 3 tháng để mà tham thiền nhập định chứ nào có muốn liên lạc với ai đâu ??
Thành ra nghĩa đi tù là đời thường cho thế là đi tù chứ không phải là đi tù đối với 1 Sa Môn <3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)