Re: Vu Vơ về Khuya


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 13, 2024 at 00:47:18:

In Reply to: Re: Vu Vơ về Khuya posted by KT on June 13, 2024 at 00:37:15:

Việc Tán thán thầy Thích Minh Tuệ như nhiều người thường làm rầm rộ cũng chưa chắc sẽ được Phước mà biết đâu lại vô t́nh gây nên tội.
Tội cản trở người khác tu hành.
Phước ai người đó hưởng và nghiệp ai người đó mang .
Ḿnh chỉ biết cầu chúc cho thầy đạt thành sở nguyện
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)