Re: Vu Vơ về Khuya


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 13, 2024 at 00:37:15:

In Reply to: Vu Vơ về Khuya posted by KT on June 13, 2024 at 00:34:48:

Hằng ngy ta đến cha hoặc thấp nhang cng Phật. Thật ra đ chnh l ta đang nhắc nhở bản thn mnh.
Biết đng biết sai v biết sửa.Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)