Re: Trả lại yên bằng cho cư sĩ KT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 13, 2024 at 14:03:38:

In Reply to: Trả lại yên bằng cho cư sĩ KT posted by HAHAHAHA on June 13, 2024 at 13:24:52:

Tôi bây giờ đâu có ǵ vui nữa đ, tôi đi làm rồi về nhà , tôi định làm phụ bx 1-2 năm nữa rồi dưỡng già chớ biết làm ǵ giờ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)