Re: Trả lại yên bằng cho cư sĩ KT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Yên Bằng (136..12.9) on June 13, 2024 at 18:17:46:

In Reply to: Re: Trả lại yên bằng cho cư sĩ KT posted by KT on June 13, 2024 at 14:03:38:

Cũng như không bầu TT cũng là một chọn lựa

không làm ǵ cũng chính là chọn làm cái không làm ǵ cả
chứ cứ ǵ phải làm cái chi mới được ?!
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)