Re: I am in love …..


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn Áp (136..12.9) on June 20, 2024 at 13:43:27:

In Reply to: Re: I am in love ….. posted by KT on June 20, 2024 at 12:52:13:

Nghĩ ǵ nghĩ ác thế bác ơi!?
Công An gọi Anh Tú đấy thôi
chết đâu mà chết ? danh không chết!
(như là cái lích lêm PV của ai đó chẳng thể chết)

mà làm hành khất "tập học" thôi!Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)