Re: I am in love …..


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 20, 2024 at 12:52:13:

In Reply to: Re: I am in love ….. posted by Ổn Áp on June 20, 2024 at 12:07:18:

Hihihihihi,
Tôi nghĩ: cái tên Anh Tú đă chết rồi
Giờ là vị Thánh thế mà thôi
Đường tu khổ hạnh Thầy qua khỏi
Nhân gian lấy đó học là người


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)