Re: I am in love …..


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn Áp (136..12.9) on June 20, 2024 at 12:07:18:

In Reply to: I am in love ….. posted by KT on June 20, 2024 at 11:36:10:

Lốp hạnh đầu đà để lốp thôi
sư tu như thế cũng đủ rồi
sư tu ta lốp - là như thế
sư thành chánh quả - ta lốp thôi!

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)