Suy Nghĩ Cuối Cng


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (76..241.244) on June 21, 2024 at 18:22:37:

Khi xưa ti nghĩ khi ti chết sẽ được ln thin đng, v ti nghĩ trong cuộc đời của ti, ti ton gip người, rất t ai giúp g cho ti, . Nhưng sau khi biết về Thầy MT, ti mới ngộ ra l ti đ phạm tất cả cc giới m nh Phật đặt ra vậy l sẽ vo hỏa ngục rồi cc bạn ơi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)