Re: Suy Nghĩ Cuối Cùng


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 22, 2024 at 18:09:08:

In Reply to: Suy Nghĩ Cuối Cùng posted by KT on June 21, 2024 at 18:22:37:

Không phải nói ǵ bác chứ mấy khái niệm thiên đường, địa ngục toàn là thứ vớ vẩn người sau thêm vào. Phật không dạy mấy thứ này.

Phật dạy sống ở đời đă là khổ rồi. Có là ông vua bà chúa cũng vẫn khổ. Cái khổ này không dứt v́ chết đi kiếp sau lại tiếp tục một đời khổ khác (chứ không xuống địa ngục hay đi đâu hết). Ṿng luẩn quẩn này kéo dài măi trừ khi bác giác ngộ được như Phật.

Giờ như bác nếu nói đă giác ngộ th́ chắc là chưa, nên kiếp sau e vẫn làm người phàm vào vs xàm tiếp. Chứ làm ǵ mà phải lo địa ngục địa nghiếc cho nó khổ thân ra :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)