Re: Lan nở quanh năm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh+ (98..168.131) on June 22, 2024 at 09:31:37:

In Reply to: Lan nở quanh năm posted by tinh on June 22, 2024 at 09:22:30:

con người cũng nở quanh năm, cách này hay cách khác, có ng thì nở nụ cười, có ng thì khai hoa nở nhuỵ, có người thì nở nang ḿy vòng, hoặc nở mày nở mặt với ngta nhờ ḿy đứa con như tn ṿy đó, I just guessed only hihiii ...


tự chụp hình t́i qua lúc tóc mới g̣i xong chưa kh, đi bng tai do tui design, m̃i bn có cái charm tòng teng khác nhau, 1 bn gíng cái bánh chưng, 1 bn gíng cái bánh tét.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)