Lan nở quanh năm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 22, 2024 at 09:22:30:

Lan last so long. 2 cḥu Lan tím nở g̀n nửa năm ṽn còn hoa, giờ Lan trắng nở 2 hoa đẹp tinh khi. Khg bao giờ bón phn gì cả. Lan thích tr̀ng với xơ vỏ trái dừa kh, trong cḥu có nhìu l̉ như cái r̃. Và thích tưới nước, khi trời mát hay mưa thì đem ra ngoài treo trn các nhánh cy.


Tạo Hoá dựng nn cái gì cũng đẹp và có ích lợi, chỉ tại con người khg bít cách chăm, làm cho chúng x́u đi hoặc ch́t, hoặc con người khg bít nḥn ra ích lợi của chúng. Như Laozi tr̀ng Lan cứ làm nó ch́t chỉ vì Laozi khg bít cách chăm Lan :D.
Như ḿy con opossums, racoons cũng có lợi chứ khg phải gy hại như ng ta đ̉ ṭi cho chúng.


Đy 3 cy Lan hịn đang có hoa nở thì được chưng g̀n cửa trước, còn 6 cy kia treo sau nhà hay dưới b́p vì hịn khg có hoa.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)