Re: Lan nở quanh năm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 22, 2024 at 18:02:46:

In Reply to: Lan nở quanh năm posted by tinh on June 22, 2024 at 09:22:30:

Nói như bác th́ tôi cũng nói được, tôi nói trồng cây bơ cây nào cũng lên, có quả luôn, giờ nhiều cây không biết cho ai cho hết, nên chi bác không trồng được, cứ làm bơ chết, chắc v́ không biết chăm bơ :)

Đùa chứ tôi giờ cứ thuận theo tự nhiên mà làm, rất không thích cái ǵ mà phải "chăm", lấy vào lấy ra, che chắn bón phân các thứ. Tôi chỉ trồng cái ǵ vứt đó được, chỉ tuần tưới nước hai lần, hết. Sống được với khí hậu Cali th́ sống, mà không th́ thôi, cho nó tiêu diêu sớm cho nó khỏe :)Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)