Re: Lan nở quanh năm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh chè bắp (98..168.131) on June 22, 2024 at 11:45:55:

In Reply to: Lan nở quanh năm posted by tinh on June 22, 2024 at 09:22:30:

mùa bắp rẽ mới tới, 25 cents for 1 trái, chỉ c̀n mua 4 trái bắp v̀ ḷt vỏ xong bào ra, và 1 ly ći ńp, với 10 mũng nhỏ đường vàng, là ńu được 1 ǹi chè chắc cũng đủ 10 ng ăn, m̃i ng 1 chén

mới ńu xong, dẽo ngon bằng ngoài chợ bán r̀i đó nhen eheee
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)