Re: N do tại nm sao m người thn yu ght mnh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ci n ni ..... (172..52.100) on June 22, 2024 at 14:29:49:

In Reply to: Re: N do tại nm sao m người thn yu ght mnh posted by He^m ni' dzo on June 22, 2024 at 14:05:29:

3) ng tu rồi ai ng cũng (t)hương, cn tui ng giục dz (t)hng rc th tui ght hng muốn ng đi tu l đng gồi!

ah ... ci n ni c thể bị ngọng chữ t khi đi chung với h
tui nghĩ l sai sai ở đu!

thi th n cứ đi "u" đi! ("u" ====> "tu" ) tui ngọng theo zung!!! :-)))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)