Re: N do tại nm sao m người thn yu ght mnh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by He^m ni' dzo (136..12.9) on June 22, 2024 at 14:05:29:

In Reply to: N do tại nm sao m người thn yu ght mnh posted by đi tu ? on June 22, 2024 at 11:10:47:

3) ng tu rồi ai ng cũng hương, cn tui ng giục dz hng rc th tui ght hng muốn ng đi tu l đng gồi!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)