N do tại nm sao m người thn yu ght mnh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by đi tu ? (136..12.9) on June 22, 2024 at 11:10:47:

C rất l nhiều l do
đại khi như l:
1) ng m tu ci g, tu h ??
2) ng m tu cho ma nữ n hốt ng ?? ng thử đi tu xem, ti giập ngay hộ khẩu đấy nh!
...
Vậy bạn c l do no cụ thể th list ra đy cho vui đi no

hehehe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)