Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 23, 2024 at 19:34:13:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by DG on June 23, 2024 at 19:19:54:

ṿy chắc tui thường bị mũi và su cắn thi, 1 l̀n duy nhứt bị mụt mọng nước vài ngày thì tui tưởng là bị con rít cắn dưới chn

m̃i l̀n th́y ong bay g̀n tui là tui c̀u xin cho nó đừng chích tui, tui còn nói "Đừng chích nhe ong", th́ là Ong khg chích. ong chích là gh nhứt I think


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)