Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 24, 2024 at 12:54:29:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by Lz on June 24, 2024 at 12:45:14:

CH và k mà còn ở đy now, thì 2 ã th́ nào cũng oa oa ln tíng "em cũng được tặng Lan nhen anh Laozi" :D

2-3 tháng mà ng còn nhớ là k̉ như ng nhớ dai lắm r̀i đó eheee


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)