Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 25, 2024 at 10:02:23:

In Reply to: Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa posted by tinh+ on June 24, 2024 at 18:27:14:

tối ḿnh ngủ hay nghiến răng, lâu ngày răng sẽ bị ṃn nên họ đề nghị làm nightguard ... dentist nói tui có răng implant nên làm nightguard nên tui làm


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)