Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 25, 2024 at 11:27:06:

In Reply to: Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa posted by T on June 25, 2024 at 11:17:00:

nha sĩ DG ddi mắc, bạn nhờ dentist của her check, dentist her nói: he chỉ là dentist chứ không phải chuyên về implant, không biết sao he làm implant đuọc (có ng` làm qua nên giới thiệu DG đi đại) ... họ charge gần $6k cho 1 cái răng mà có insurance rùi đó nha, không insurance họ charge $10k (chả hiểu why $10K without insurance) ... họ đang bills insurance nên không biết $6k , insurance trả đuọc bao nhiêu, c̣n lại DG phải trả

DG làm 1 cái răng hàm dưới bên trong, c̣n hắn check 2 cái răng cửa (phía truóc, hàm trên), nghe hắn nói he tính $20K+, hắn nói: bộ gắn gold hay sao mà mắc quá, xong có ng` chỉ hắn đi ng` khác (vietnam), $3k+ 1 cái răng ... DG không biết ng` hắn đi làm có tốt hay khong .... hắn phải implant 4 cái nên hắn nói ông dentist DG đi mắc quá và tính giá mắc nên hắn okay with this vietnamese implant dentist ....

CT scan là phải làm truóc khi họ start implant ... chổ DG đi làm th́ he có máy nên he scan cho DG luôn, charge $300+ ǵ đó (tiền túi, insurance không pay), bone graft insurance cũng khong pay)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)