cái report hàng tháng mà :) có hàng tháng trước kia !!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z to PoP :) only (172..52.100) on June 26, 2024 at 11:43:18:

:) có c̣n nhận được TTCK report mà lâu lâu :) post trong chợ hay kho^ng ???
TTCK có thể lên thêm không ? ===> có nghĩa là TNA có ra khỏi ICU nhanh không? Nó cứ ́ à ́ ạch ra ra vào vào pḥng cấp cứu hoài!
Mong cho Z vài tip hưu ích!!!
Thanks


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)