Re: cái report hàng tháng mà :) có hàng tháng trước kia !!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 26, 2024 at 14:04:22:

In Reply to: cái report hàng tháng mà :) có hàng tháng trước kia !!!! posted by Z to PoP :) only on June 26, 2024 at 11:43:18:

hihi.từ ngày ăn rơ với Người đẹp Nga Mi ..và posting h́nh hay Người đẹp Nga Mi ra chợ VS ...thất TTCK hay đi ngược cácc Em Áo Xanh ...Người đẹp Nga Mi nghĩ :) là CM và :) lại nghĩ someone in here là CM , trong đây có anttena cho CM ne6n :) không cần Report nưA ..chỉ chơi trading bất thường theo kinh nghie6.m và các news khác và đe6? ư tin về politics và FOMC Meeting, Job Report etc..Không c̣n tin vào EW 100% v́ CM thao túng TTCK :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)