Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 26, 2024 at 14:34:31:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by tinh on June 26, 2024 at 13:07:47:

2 con seal .... em họ text rủ đi thai lan 2 tuần march 2025 ... đi với 2 vợ chồng nó ... hồi xưa đâu có chơi với tụi nó, last year mới gặp ở nhà em họ khác, chắc nó thấy tui nói chuyện vui vẻ nên rủ đi chơi, đi 1 ḿnh without hắn ... tui chưa đi đâu 1 ḿnh nên không quen, chắc không đi ... summer 2025 nhóc nói đi Japan


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)