Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 26, 2024 at 16:59:06:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by tinh on June 26, 2024 at 13:17:32:

Bác nghĩ bác bị antisocial à ?
Antisocial ǵ mà hội họp cả mớ, c̣n nấu nướng cho cả nhóm vậy ? :)

Mấy cái autism với anti này kia, bác không có đâu. Khi bác có th́ có những cái làm không được chứ không phải nói "thường th́ không, nhưng có khi th́ làm được". Bác nói chung là vẫn bt, chỉ không có bà tám nhiều như mấy bà VN khác, nhưng không phải là autistic hay anti ǵ đâu


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)