Re: ====> Cư Sĩ XHH


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by CP !!!! (172..52.100) on June 26, 2024 at 19:25:27:

In Reply to: Re: ====> Cư Sĩ XHH posted by aikhanh on June 26, 2024 at 19:04:03:

A..., ảnh tuy đẹp nhưng người “sáng tạo” ra bức ảnh này làm hỏng hết “hạnh đầu đà” của thầy MT
1 trong hạnh là luôn đi bộ không dùng phương tiện như xe hay thuyền bè ….mà trong ảnh là cho thầy MT ngồi thiền “trên thuyển hoa sen” làm hỏng hết bao nhiêu năm khổ hạnh của thầy MT rồi

Thật là,buồn cho người thiếu hiểu biết khi “sáng tạo” ảnh này !!!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)