mới phát hiện


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by ra (136..12.9) on June 27, 2024 at 08:34:39:

Chiều qua gọi thợ lót gạch sàn nhà để xem chàng dạo này có chịu đi lót gạch nữa hay là đổi nghệ rồi ?
Chàng bắt phone giọng nhựa như thiếu ngủ mà rằng:"Em đang ở "Diệc Nam"
OA liền tắt máy v́ sợ chàng mất tiền "long đít sờ tanh"
(vợ chàng là dân Huệ, dân Huệ yêu kính Thầy MT mà xông ra đàng gây "ách tắc")
Sáng nay nghi chàng thợ lót gạch này tháp tùng theo dzợ về quê săn sư Minh Tuệ cũng nên!

Stay tune for accurate news when chàng thợ hồi hường 2 (nghĩa là dźa lại Mỹ)
là OA sẽ interview xem chàng dźa VN có gặp sư hay chưa ??


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)