Re: Z mới tung chăn sau giờ TTCK đóng cửa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn Áp (136..12.9) on June 28, 2024 at 06:52:05:

In Reply to: Re: Z mới tung chăn sau giờ TTCK đóng cửa posted by Z on June 27, 2024 at 18:26:26:

Đă set up bán ngay giá 38, chắc là khoảng đó xong mới có sóng cháu đi xuống 35 để mua vào sau hehehe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)