Re: Z mới tung chăn sau giờ TTCK đóng cửa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.100) on June 27, 2024 at 18:26:26:

In Reply to: Re: Z mới tung chăn sau giờ TTCK đóng cửa posted by Ổn Áp on June 27, 2024 at 17:53:32:

Nó ́ a ́ ạch ḅ lên ḅ xuống trong ngảy th́ chuyện xuống <35$ cũng là như “cơm bữa” thôi (hoping so)
Hihihi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)