Re: Z mới tung chăn sau giờ TTCK đóng cửa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn Áp (136..12.9) on June 27, 2024 at 17:53:32:

In Reply to: Z mới tung chăn sau giờ TTCK đóng cửa posted by Z ... 2 HA,PV on June 27, 2024 at 14:46:22:

Bác không nên mong như vậy v́ OA c̣n chưa tung chăn
hehehehe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)