Z mới tung chăn sau giờ TTCK đóng cửa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z ... 2 HA,PV (172..52.100) on June 27, 2024 at 14:46:22:

OUT hết @36.4 ... lỗ nửa ổ bánh ḿ không!
Mong là ngày mai nó lại lao chao đi xuống < 35$ th́ Z "nhặt" lại!!! Nếu nó mà đi lên luôn th́ Z cũng chịu thua luôn ḱ này!!!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)