Re: KT Re: gi xinh kể ta nghe về


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn p (136..12.9) on June 30, 2024 at 10:19:31:

In Reply to: KT Re: gi xinh kể ta nghe về posted by KT on June 30, 2024 at 10:01:22:

C b ghi xuống 13 hạnh đầu đ nhưng c vi hạnh c b khng hiểu, vậy chưa phải l 10/10 đu!
Bc hy nghe lại v trả lời gip cho c b những hạnh m c b chưa hiểu, nếu bc cũng chưa hiểu th bc vo google tm rồi trả lời cho c b cũng như cho b con trong chợ biết
Như thế mới l 10/10 nh


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)