Re: Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by dzu dzơ (136..12.9) on June 30, 2024 at 15:33:49:

In Reply to: Vu Vơ posted by KT on June 30, 2024 at 13:52:29:

Ngay khổ bể đó là cơi Niết
chứ t́m đâu t́m miết chẳng ra
Niết hay không ở trong ta
Khổ hay không cũng ngay là trong tâm


HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)