Re: phim thái lan


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on July 05, 2024 at 18:11:11:

In Reply to: Re: phim thái lan posted by DG on July 05, 2024 at 16:15:43:

ngủ chung pḥng mỗi ng 1 giường single trên lầu

master bdr dưới lầu để trống, có khách ghé th́ cho họ ngủ

quen ở trên lầu mấy năm nay nên khg muốn trở xuống dưới ngủ 😬


you cũng ngủ trên lầu đúng khg 😬?


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)