cách tránh bị flea, tick cắn khi ra vườn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on July 05, 2024 at 19:00:44:

ḿnh ra vườn cắt cây mà dù có ra sáng sớm, làm 15-20 phút đều bị flea or tick cắn đủ thứ chổ, có lần bị cắn sưng tới bị bọng nước phải uống antibiotic ... giờ ḿnh ra vườn che kính mít từ cổ tới chân, quần dài, vớ mang bọc ra ngoài ống quần, mặc áo turtle neck tay dài bỏ vô quần, mang bao tay la`m vu*o*`n va` tennis shoe ... ḿnh cắt cây hơn 1 tiếng và không bị con ǵ cắn nữa ... ḿnh chỉ bạn ḿnh, she làm y chang, che kính mít, trừ cái mặt, she nói she không bị cắn


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)